Planlægningsofficer til G5 ved Multinational Division North (Slagelse)

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Her er muligheden for en stilling, hvor doktrin, taktik og landmilitær operationsplanlægning er i centrum. Du bliver en del af et professionelt og velfungerende team, der har arbejdsglæde og personlig udvikling i fokus, mens vi bidrager substantielt til NATOs opgave med afskrækkelse af og ultimativt forsvaret mod Rusland.

Om os

Multinational Division North (MND N) er en operativ division, der har til formål at medvirke til afskrækkelse af et angreb på Europa og bidrage til NATOs forsvar af Letland og de baltiske lande. Divisionen indgår i NATOs styrkestruktur og har hovedkvarter i Adazi i Letland (lidt nord for Riga) og i Slagelse i Danmark.
MND N gennemfører operativ planlægning og koordination af hærstyrker i Letland og kan føre landmilitære styrker inden for det fulde opgavespektrum, hvilket er nødvendigt i forhold til divisionens unikke opgave, forsvaret af Letland og de baltiske lande.

Divisionen er en multinational enhed med p.t. 13 lande, der samarbejder tæt og indgående med nationale lettiske myndigheder og enheder samt foresatte myndigheder i NATO om den operative opgaveløsning. Hertil kommer, at divisionen også samarbejder med enheder og bidrag fra andre NATO-lande, når de i kortere eller længere perioder er udstationeret i Letland.

Divisionen udvikler sig selv som troppeenhed, og vi går gerne forrest med udvikling af nye tiltag inden for føring, ledelse, HR, logistik, ildstøtte m.v. Uanset om tjenesten foregår fra Slagelse eller Adazi, udgør det multinationale miljø rammen for spændende udfordringer og stærke relationer.


Om stillingen

Planlægningscenteret ved MND N omtales til dagligt som G5. Chefen er en dansk oberstløjtnant, hvis nærmeste chef er en britisk oberst, der fungerer som Deputy Chief og Staff (Plans). Kerneopgaverne ved G5 er divisionens landmilitære operationsplanlægning, udvikling og vedligeholdelse af taktisk SOP/SOI, divisionens udvikling som landmilitær kapacitet samt bidrag til doktrinudviklingen i Danmark.

I G5 vil du blive del af et team, hvor kulturen afspejler en stærk faglig professionalisme, fokus på personlig udvikling samt viljen til at løfte ansvaret for Divisionens samlede mission. Vi arbejder aktivt med vores korpsånd og gør os umage for at pleje kammeratskabet og have det sjovt sammen, når vi er på arbejde. Derudover har vi fokus på ”work-life balance”, hvilket kommer til udtryk gennem en fleksibel tilgang til at planlægge arbejdet, så der er plads til familie, små børn og fritidsliv.

Stillingen som operationsofficer i G5 indbefatter operationsplanlægning på divisionsniveau, sagsbehandling til støtte for ledelsen i et to-stjernet NATO hovedkvarter og udviklingsarbejde inden for doktrin og procedurer relateret til operativ og taktisk planlægning. Til daglig vil du referere til ACOS G5, og du vil afhængig af kvalifikationer, motivation og ambition få ansvaret som leder af projekter og større opgaver på tværs af hovedkvarteret på en ad hoc basis.
Under landmilitære taktiske planlægningsopgaver vil du fungere som ”CH O” og stedfortræder for planlægningsholdets teamleder. Som den vigtigste ”planner” leder du den operationsmæssige del af udviklingen af divisionsplanen sammen med dit team af operationsplanlæggere.

Du vil i stilingen skulle gennemføre selvstændig sagsbehandling af komplekse emner, som dels involverer hovekvarterets øvrige brancher, dels eksterne myndigheder. Disse emner vedrører for langt størstedelens vedkommende taktik og operationer, men der vil også være opgaver relateret til uddannelse inden for planlægning og udvikling af SOP/SOI. Du vil afhængig af kvalifikationer, motivation og ambition får ansvaret som leder af projekter og større opgaver med et hold sammensat på tværs af hovedkvarteret på en ad hoc basis. Dette kan være relateret til større øvelsesaktiviteter, deltagelse i planlægningskonferencer ved Multinational Corps NE eller andre NATO-hovedkvarterer samt divisionens udvikling som kapacitet i NATO.

Stillingen vil ud over erfaring med divisionsniveauet give indsigt i korpsniveauets operative planlægning og procedurer. Du vil således besidde en stilling, hvorfra du til fulde kan bringe dine kvalifikationer fra Hærens Operations- og Føringsuddannelse (OFU) i spil samt udvikle disse til reelle kompetencer. Af samme grund er det også en mulighed at sidde i stillingen under gennemførelse af netop OFU.

Du vil i stillingen få en unik mulighed for at udvikle dine planlægningsevner i en kontekst af de højeste taktiske niveauer. En kompetence, der vil komme dig til gavn i dit fremadrettede karriereforløb. Stillingen anvendes endvidere til talentudvikling ved divisionen, hvorfor – hvis du ikke allerede er i et talentudviklingsforløb – vil få mulighed for at blive vurderet med henblik på optagelse i et sådant forløb.

Stillingen er placeret med fast tjenestested i Slagelse, men der være rejseaktivitet til hovedkvarterets østlige del i Letland samt til korpshovedkvarteret i Stettin, Polen. Der kan for nuværende forventes op til 40 rejsedage i 2024, og det bemærkes, at rejsedagene som udgangspunkt er fastlagt med mindst tre måneders tidshorisont.


Om dig

Du har gennemført Master i Militære Studier og gerne også Operations- og Føringsuddannelse (OFU) eller et udenlandsk kursus som ækvivalerer Master i Militære Studier og Operations- og Føringsuddannelsen. Det vil være muligt at kunne færdiggøre begge uddannelser, mens du er i stillingen som operationsofficer. Du skal i givet fald indgå en uddannelsesaftale samt bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Din tjenestegrensbaggrund er ikke afgørende, da operationsplanlægning på divisionsniveau afspejler en tilgang om ”Combined Arms”. Det er ej heller afgørende for os, om du er relativt ung, eller du er en mere erfaren officer. Det betyder mere for os, at du besidder taktisk forståelse, analytisk skarphed, helhedsorientering og evnen til at samarbejde.
Da den moderne kampplads er et kompleks og dynamisk miljø er det en fordel, hvis du er omstillingsparat og kan tilpasse dig hurtigt til vekslende krav og vilkår i den taktiske opgaveløsning. Du er i stand til at bevare overblikket, og kan levere produkter af en tilfredsstillende kvalitet til tiden.

Den afgående operationsofficer i G5, Major Tore Knudsen Christensen siger:
”Jeg har i min tjeneste i Forsvaret aldrig arbejdet i en stilling, hvor der har været et tilsvarende og ensidigt fokus på taktik og operationer. Det faktum, at jeg både i hverdagen og under divisionsøvelserne har haft mulighed for hele tiden at tale taktik og opleve, hvordan en divisionschef og divisionsstab planlægger og gennemfører operationer, har for mig været en stor og udviklende oplevelse. Min oplevelse har været, at hvis du byder ind og leverer, så giver divisionen tilbage. Fantastisk fællesskab!”


Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner.
Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til hemmeligt og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Stillingen bestrides som fast tjeneste ved Multinational Division North i Slagelse.

KONTAKT OG ANSØGNING
Din ansøgning skal inkludere dit CV på engelsk.
Hvis du vil høre mere om stillingen er du velkommen til at kontakte chef for G5, oberstløjtnant Jacob Palmer Bjerborg, på telefon 40 38 36 12 eller tidligere planlægningsofficer, major Tore Knudsen Christensen, på telefon 22 66 20 60. Du kan også ringe til major Thomas Christensen (Head OPT) på telefon 25 41 59 88.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Glen Spangenberg Rasmussen på telefon 32 66 53 61.

Ansøgningsfrist er 31. december 2023. Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 2 og/eller 3.

Stillingen er ledig, hvorfor besættelse kan ske snarest muligt efter en eventuel ansættelse.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på forsvaret.dk

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Slagelse Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Antvorskov Kaserne, Charlottedal Alle , 4200 Slagelse

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 31-12-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5950872

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet